Мэдээ

2022-2024 ОНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

                                   БАТЛАВ

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОХИРУУЛАГЧ АГЕНТЛАГ,БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН УЛСЫН ХОРООНЫ ДАРГА                                                                     Ц.ШАРАВЖАМЦ 

 

 

СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗРЫН

2021-2024 ОНЫ СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

 

Бодлогын баримт бичигт тусгагдсан, болон үндсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлэх зорилт

Стратеги /арга зам/

Шалгуур үзүүлэлт

Суурь түвшин

Зорилтот түвшин

Санхүүгийн эх үүсвэр

Ерөнхий чиг үүргийн нэр:  Биеийн тамир, спортын бодлого төлөвлөлт, хэрэгжилтийг хангуулах

Үндсэн чиг үүргийн нэр: Идэвхтэй хөдөлгөөнөөр  хичээллэх /эрүүл мэндээ хамгаалах, сайжруулах/ нөхцөлийг бүрдүүлж, олон нийтэд хүртээмжтэй болгох  

Зорилт 1. 

Хүн амыг хөдөлгөөний дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх, эрүүл амьдрах зан төлөвт дадал олгох зорилго бүхий биеийн тамир, спортын хүртээмжтэй үйлчилгээ үзүүлэх төр, хувийн хэвшлийн түншлэлтэй хамтран ажиллах

Арга хэмжээ 1. 

Иргэдийн бие бялдрын түвшин тогтоох сорилыг нас, насны ангиллаар авч, сорилын программд шивэх, насны бүлэг, ажил, амьдралын онцлогт нийцсэн идэвхтэй хөдөлгөөн, спортоор хичээллэх орчин бүрдүүлэх;

Сорилд хамрагдсан иргэдийн бие бялдрын хөгжлийн суурь үзүүлэлт (насны ангиллаар) сорилд хамрагдсан А, В, С үнэлгээтэй хүний тоог сорилд хамрагдсан хүний тоонд харьцуулж 100-гаар үржүүлнэ хувиар тооцно.

Суурь үзүүлэлт 2019 онд 33 хувь

 

2021 онд 35 хувьд,

2022 онд 38 хувьд,

2023 онд 40 хувьд,

  2024 онд 42 хувьд    хүргэх

 

Улсын төсөв 2.0 сая төгрөг

 

Арга хэмжээ 2.

Нийт 13 суманд орон тооны биеийн тамирын арга зүйчийг үе шаттай ажиллуулж эхлүүлэх

Суманд ажиллаж буй арга зүйчийн тоо

 

2022 онд 5 арга зүйчээр нэмэгдүүлнэ

2023 онд 8 арга зүйчээр нэмэгдүүлэх

Улсын төсөв 126,3 сая төгрөг

Арга хэмжээ 3.

Биеийн тамир, спортын чиглэлд төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллага, спорт холбоодод шилжүүлэн гэрээ байгуулж, дэмжлэг үзүүлж ажиллах

Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан спортын холбоодын тоо 

2020 онд аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг спорт холбоо, клубүүдийн нэгдсэн судалгаа авах

2021 онд 8 спорт холбоо

2022 онд 10 спорт холбоо

2023 онд 12 спорт холбоо 

2024 онд 14 спорт холбоо

Улсын төсөв 28.0 сая төгрөг

Арга хэмжээ 4.

Сүхбаатар аймгийн хэмжээнд спортын талбай, гэр хорооллын дундах тоглоомын талбайд тогтмол идэвхтэй дасгал хөдөлгөөний хийх нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

Иргэд тогтмол дасгал хөдөлгөөний хийх нөхцөлийг бүрдүүлсэн талбайн тоо

2020 онд нийт 23 талбай байгаагаас 2 талбайд иргэд тогтмол дасгал хөдөлгөөний хийж байна

2021 онд 3 талбай

2022 онд 5 талбай

2021 онд 6 талбай

2021 онд 8 талбай

 

 

 

-        

Арга хэмжээ 5.

Биеийн тамир, спортын мэдээллийн нэгдсэн цахим сан бүрдүүлэх

Биеийн тамир, спортын мэдээллийн нэгдсэн цахим санд эх өгөгдөл байршсан  спортын холбоодын тоо

2020 онд техникийн эдийн засгийн үзүүлэлт хийгдсэн байна.

2021 онд 2 спортын холбоо

2022 онд 4 спортын холбоо

2023 онд 5спортын холбоо

2024 онд 6 спортын холбоо

 

 

-        

Арга хэмжээ 6.

Биеийн тамирын арга зүйчдийг мэргэжлийн зэрэг олгох, мэргэшүүлэх сургалтад хамруулна.

Давтан сургалтад хамрагдсан биеийн тамирын арга зүйчийн тоо

 

2022 онд 2,

2023 онд 2,

2024 онд 2 арга зүйч

Улсын төсөв 12.0 сая төгрөг

Зорилт 2.

Нийтийн биеийн тамирыг эрүүл, идэвхтэй амьдралын хэв маягийг аж төрөх ёсны салшгүй хэсэг болгож, идэвхтэй амьдралын хэвшилтэй иргэн, гэр бүлийг дэмжих, мэргэжлийн спорт, баг тамирчдын амжилтыг нэмэгдүүлнэ

 

Арга хэмжээ 1.

Спортын магадлан итгэмжлэлд хамрагдах спортын клуб, фитнес клубийн тоог нэмэгдүүлэх

Спортын магадлан итгэмжлэлд авсан клубийн тоо

2019 онд нийт 1 фитнес клуб   магадлан итгэмжлэл авсан.

2021 онд 1 клуб

2022 онд 1 клуб

2023 онд 1 клуб

2024 онд 1 клуб

 

 

 

 

-

Арга хэмжээ 2.

Улс, бүсийн чанартай тэмцээнийг орон нутагтаа зохион байгуулах

Улс, бүсийн чанартай тэмцээн зохион байгуулсан тоо

2020 онд улс, бүсийн чанартай 1 тэмцээн зохион байгуулсан

2021 онд 2 тэмцээн

2022 онд 3 тэмцээн

2023 онд 3 тэмцээн

2024 онд 3 тэмцээн

Улс, орон нутгийн төсөв 240.0 сая төгрөг

Арга хэмжээ 3.

Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд спортын хэрэгслийн түрээсийн үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуй нэгж, иргэнийг дэмжиж хамтран ажиллах

Спортын хэрэгслийн түрээсийн үйлчилгээ аж ахуйн нэгж, иргэдтэй хамтран ажилласан тоо

1 спорт клубтэй түрээсийн гэрээтэй

 

 

2021 онд 1

2022 онд 3

2023 онд 5

2024 онд 10

-

Арга хэмжээ 4.

Хүн амын зорилтот бүлгүүд ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд биеийн тамир, спортын үйл ажиллагааг дэмжих, зохион байгуулж, хамтарч ажиллах

Нийт ахмадууд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдээс биеийн тамир, спортын арга хэмжээнд хамрагдсан иргэдийн тоо

2020 онд 4798 ахмад настнаас 60 хүн, 1565 хөгжлийн бэрхшээлтэй  иргэдээс 20 хүн биеийн тамир, спортын арга хэмжээнд хамрагдсан

2021 онд ахмад настан 80, хөгжлийн бэрхшээлтэй 25 иргэн,

2022 онд ахмад настан 10, хөгжлийн бэрхшээлтэй 30 иргэн, 

2023 онд ахмад настан 100, хөгжлийн бэрхшээлтэй 35 иргэн,

2024 онд ахмад настан 120, хөгжлийн бэрхшээлтэй 40 иргэн.

Орон нутгийн төсөв

Арга хэмжээ 5.

 “Алхалт, дугуй, кросс гүйлт” аяныг аймгийн иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын дунд өрнүүлэх

Аянд хамрагдсан байгууллагын тоо, хүний тоо

-

2021 онд 20 байгууллага, 950 хүн

2022 онд 25, байгууллага 1100 хүн

2023 онд 30 байгууллага, 1250 хүн

2024 онд 35, байгууллага 1500 хүн

Орон нутгийн төсөв

10 сая төгрөг

Ерөнхий чиг үүргийн нэр: Биеийн тамир, спортын бодлого төлөвлөлт, хэрэгжилтийг хангуулах

Үндсэн чиг үүргийн нэр: Спортын сургалт-дасгалжуулалтын үр дүнд тулгуурлан, аймгийн өсвөрийн шигшээ багийн залгамж халааг бэлтгэх, тамирчдын спортын амжилтыг улс, бүс, олон улс, тив, дэлхийн түвшинд хүргэх

Зорилт 3. 

Монгол үндэсний уламжлалт спортыг орон нутагтаа хөгжүүлэх, сурталчлах, зохион байгуулах

Арга хэмжээ 1.

Стандартын шаардлага хангасан спортын заал

ТЭЗҮ тулгуурлан санхүүжилтийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэсэн.

2021 онд схем зурагтай

2022 онд ТЭЗҮ-г шинэчлэн боловсруулсан байна.

2022 онд бүрэн ашиглалтанд орсон байна.

-

Арга хэмжээ 2.

Аймгийн хэмжээнд Иргэдийн спортын наадмыг 2 жил тутамд зохион байгуулах

Иргэдийн наадам зохион байгуулсан спортын 5 төрлийн тоо хамрагдсан  иргэдийн тоо 650

Иргэдийн спортын наадмыг спортын 5 төрлөөр зохион байгуулж  иргэн 650 хамрагдсан.

2021 онд спортын 5 төрөл,700 иргэн

2022 онд спортын 6 төрөл, 750 иргэн

2023 онд спортын 6 төрөл, 800 иргэн

2024 онд спортын 7 төрөл,900 иргэн хамрагдсан байна.

Орон нутгийн төсөв 30 сая

Арга хэмжээ 3.

Үндэсний уламжлалт спортын төрлүүдээр аймгийн хэмжээнд аймгийн аварга болон нэрэмжит тэмцээн тогтмол зохион байгуулах

Үндэсний спортын төрлөөр зохион байгуулсан тэмцээний тоо

Аймгийн аварга шалгаруулах болон нэрэмжит тэмцээнийг спортын 3 төрлөөр зохион байгуулсан.

2021 онд 4 тэмцээн,

2022 онд 5 тэмцээн,

2023 онд 5 тэмцээн,

2024 онд 6 тэмцээн  зохион байгуулсан байна.

Орон нутгийн төсөв,худийн хэвшиэл, холбоодууд

 

 

Арга хэмжээ 4.

Үндэсний спортыг аймгийн өсвөр үе, хүүхэд багачуудад сурталчлан таниулах, өвлөн уламжлуулах,

Зохион байгуулсан арга хэмжээнд оролцогчдын тоо

 

 

 

              -

2021 онд 100 хүүхэд

2022 онд 100 хүүхэд

2023 онд 100 хүүхэд

2024 онд 100 хүүхэд оролцсон байна.

Тухайн спортын холбоодууд

 

Зорилт 4. 

Спортын сургалт дасгалжуулалтын, тэмцээн, наадмын шаталсан тогтолцоог хөгжүүлж, төр, төрийн бус байгууллагын хамтын ажиллагааг сайжруулах, хүний нөөцийг мэргэшүүлэх, тамирчдын улс, бүс, олон улс, тив, дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд өрсөлдөх  чадварыг нэмэгдүүлэх,

Арга хэмжээ 1. 

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх өсвөрийн шигшээ багийн тамирчдын тоог нэмэгдүүлж, хэрэглэл материалаар хангах

Өсвөрийн шигшээ багийг спортын төрлийн тоо, тамирчдын тоо

2020 онд Засаг даргын дэргэдэх өсвөрийн шигшээ баг нь спортын 8 төрөлд тамрчин бэлтгэсэн байна.

 2021 онд 8 төрөл, 100 тамирчин

2022 онд 10 төрөл, 110 тамирчин

2023 онд 12 төрөл, 120 тамирчин

2024 онд 12 төрөлд 130 тамирчин

Орон нутгийн төсвөөс

120.0 сая төгрөг

Арга хэмжээ 2. 

Аймгийн Засаг даргын захирамжийн дагуу спортын өндөр амжилт гаргасан тамирчин, түүний дасгалжуулагчдад жил бүр мөнгөн шагнал олгох

Тамирчин, дасгалжуулагчдад олгосон мөнгөн шагналын дүн, тамирчдын тоо  

 

2020 онд 42 тамирчин, түүний дасгалжуулагч, спортын холбоодод 7,917,000 мөнгөн шагнал олгосон

2021 онд 50 тамирчинд 18.0 сая төгрөг

2022 онд 60 тамирчинд 27.0 сая төгрөг

2023 онд 70 тамирчинд 35.0 сая төгрөг

2024 онд 80 тамирчинд 45.0 сая төгрөг

Орон нутгийн төсөв 45 сая төгрөг

Арга хэмжээ 3.

Үндэсний хэмжээнд зохиогдох спортын наадам, улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд орон нутгийн тамирчдыг амжилттай оролцуулж, амжилт гаргах

Оролцсон тамирчдын тоо

 

 

 

-

2021 онд 185 тамирчин

2022 онд 205 тамирчин

2023 онд 205 тамирчин

2024 онд 226 тамирчин

Улсын төсөв 90 сая төгрөг

Арга хэмжээ 4.

Шинээр  хөгжиж буй спортын төрлийг орон нутгийн түвшинд хамрах хүрээг нэмэгдүүлэх

/гранд гольф, софт волейбол, байт харваа, агаарын тенисс, гандбол/

Хичээллэгчдийг тоо

Софт волейбол, гранд гольфийн спортоор 20 гаруй тамирчин хичээллэж байна.

2021 он 25 иргэн

2022 он 35 иргэн

2023 он 45 иргэн

2024 он 50 иргэн

 

Улсын төсөв 4 сая төгрөг

Арга хэмжээ 5.

Өвлийн спортын төрлийг орон нутгийн түвшинд хамрах хүрээг нэмэгдүүлэх

Өвлийн спортын хөгжлийг 20% тогтмолжуулах, хэрэглэл материалыг 40 хувиар нэмэгдүүлэх

 

 

10 хувьд хүрсэн

 

2021 онд 10%

2022 онд 12%

2023 онд 15%

2024 онд 20% тогтмолжуулах, хэрэглэл материалыг жил бүр 5 хувиар нэмэгдүүлэх

Орон нутгийн төсөв

5 сая төгрөг

Ерөнхий чиг үүргийн нэр: Биеийн тамир, спортын бодлого төлөвлөлт, хэрэгжилтийг хангуулах

Үндсэн чиг үүргийн нэр: Төрийн байгууллагын нийтлэг чиг үүрэг

Зорилт 5.

Төрийн захиргааны удирдлагын манлайллыг хангах, харьяа байгууллагын удирдлагын үйл ажиллагааг төрийн захиргааны удирдлагаар хангах

 

Арга хэмжээ 1.

Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, хэрэгжилт, тайлагналтыг  хууль, журамд заасан хугацаанд гаргаж харьяалах дээд шатны байгууллагад хүргүүлэх

Тухай жилийн байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн үнэлгээгээр

 

 

 

Арга хэмжээ 2.

Биеийн тамир, спортын салбарын хүрээнд батлагдсан хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, тайлагнах,

Тухай жилийн байгууллагын хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийн үнэлгээгээр 

 

 

 

 

Арга хэмжээ 3.

Ажилтан, албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангахад дэмжлэг үзүүлэх, чадавхыг дээшлүүлэх, мэргэшүүлэх сургалтад хамруулах

Албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь, мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсан ажилтны тоо     

 

 

Албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь, мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсан ажилтны тоо    

 

Арга хэмжээ 4.

Байгууллагын хүний нөөцийн хөтөлбөрийг боловсруулж, хэрэгжүүлэн ажиллах

Биеийн тамир, спортын газрын хүний нөөцийн хөтөлбөр батлагдсан байна.

 

Биеийн тамир, спортын газрын хүний нөөцийн богино хугацааны хөтөлбөр батлагдаж хэрэгжүүлж ажилласан байна.

 

Байгууллагын тухайн жилийн батлагдсан төсөв

Зорилт 6.

Төсвийн шууд захирагч хууль тогтоомжийн дагуу төсвийг захиран зарцуулах, гүйцэтгэлийг тайлагнах үйл ажиллагааг мэргэжлийн удирдлагаар хангах

Арга хэмжээ 1.

Байгууллагын урсгал төсөв болон хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, хууль тогтоомжийн дагуу захиран зарцуулах, гүйцэтгэлийг тайлагнах үйл ажиллагааг зохион байгуулах

 

Тухай жилийн улсын болон орон нутгийн батлагдсан төсөв

 

Жил бүр батлагдсан төсвийг хуулийн дагуу захиран зарцуулж байна.

 

Жил бүрийн батлагдсан төсөв

 

 

            -

Зорилт 7.

Хөрш аймагтай хамтран ажиллах, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх

Арга хэмжээ 1.

Хөрш аймгийн спортын газрын хамтран ажиллах төлөвлөгөө гаргаж хэрэгжилтийг ханган ажиллах

Биеийн тамир, спортын газрын дарга нар хамтран ажиллах ажлын гэрээ байгуулан жил бүр ажлын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэн ажилласан байна.

2016-2020 онд хамтран ажиллах гэрээний хүрээнд  аймгийн спортын газрын хамтран ажиллах төлөвлөгөөний биелэлт 100% дүгнэгдсэн.

Биеийн тамир, спортын газрын дарга нар хамтран ажиллах ажлын гэрээ байгуулан жил бүр ажлын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэн ажилласан байна.

 

 

 

-

 

 

 

Зорилт 8. 

Биеийн тамир, спортын салбарын бодлого, үйл ажиллагааны үр дүн, үр нөлөөг нэмэгдүүлэх, байгууллагын дотоод хяналт шалгалтын комиссын үйл ажиллагааг

Арга хэмжээ 1. 

Байгууллагын үйл ажиллагааны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний жилийн эцсийн тайланг гаргаж, хугацаанд нь хүргүүлэх, хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан спорт холбоодын төсөвт хяналт шинжилгээ хийх

Жил бүр байгууллагын үйл ажиллагааны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг маягтын дагуу гаргаж хугацаанд нь хүргүүлж, хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан спортын холбоодын батлагдсан төсөвт хяналт хийж ажилласан байна.

2020 оны хяналт-шинжилгээ үнэлгээний тайланг маягтын дагуу гаргаж ЗГТА-БТСУХ-нд хүргүүлсэн.

Жил бүр байгууллагын үйл ажиллагааны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг маягтын дагуу гаргаж хугацаанд нь хүргүүлсэн байна.

Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан спортын холбоодын батлагдсан төсөвт хяналт хийж ажилласан байна.

 

 

-        

Арга хэмжээ 2. 

Байгууллагын Дотоод хяналт шалгалтын комиссын гишүүд жилийн батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус хяналт, шалгалтыг хийх, үүсэж болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх

Дотоод хяналт шалгалтын комиссын гишүүд төлөвлөгөөний дагуу ажиллаж байгууллагад үүсэж болзошгүй зөрчил, дутагдал гарахаас урьдчилан сэргийлж ажилласан байна.

Байгууллагын даргын баталсан тушаалын дагуу “Дотоод хяналт шалгалт”-ын комисс нь 3 гишүүнтэй ажиллаж жилийн ажлын төлөвлөгөө боловсруулж батлуулан ажиллаж байна.

Дотоод хяналт шалгалтын комиссын гишүүд төлөвлөгөөний дагуу ажиллаж байгууллагад үүсэж болзошгүй зөрчил, дутагдал гарахаас урьдчилан сэргийлж ажилласан байна.

 

 

             

 

---о0о---

 

Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл

Сэтгэгдэл бичих

АНХААРУУЛГА:
Та системд нэвтэрч орсоноор сэтгэгдэл бичих болон үнэлгээ өгөх боломжтой болно.