Мэдээ

2022 ОНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

 

Төлөвлөгөөг хянасан:                                                                    Төсвийн Ерөнхийлөн захирагч:

 

БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН УЛСЫН ХОРООНЫ ДАРГА                           .................................                           /Ц.ШАРАВЖАМЦ/                 

      (албан тушаал)                                                         (гарын үсэг)                                               

                Тэмдэг                                                                                                                                    (огноо)   ................................

 

СҮХБААТАР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА                                                          ........................................                         /М.ИДЭРБАТ/

      (албан тушаал)                                                         (гарын үсэг)                                               

                Тэмдэг                                                                                                                                    (огноо)   ................................

 

          Төлөвлөгөөг баталсан:                                                            Төсвийн Шууд захирагч:

     

СҮХБААТАР АЙМГИЙН БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН                                .....................................                         /А.ГАНХҮҮ/

ГАЗРЫН ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ             

      (албан тушаал)                                                         (гарын үсэг)                                               

                Тэмдэг                                                                                                                                    (огноо)   ................................

 

 

СҮХБААТАР АЙМГИЙН  БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ГАЗРЫН 2022 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

 

Д/д

Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж

Төсөв

Шалгуур үзүүлэлт

Суурь түвшин

Зорилтот түвшин

 

Хугацаа         /I-IV улирал/

Хариуцах нэгж

Стратеги төлөвлөгөөний зорилго 1: Идэвхтэй хөдөлгөөн биеийн тамираар хичээллэх орчин нөхцөл бүрдүүлж, олон нийтэд хүртээмжтэй арга хэлбэрээр зохион байгуулах

Зорилт-1:

Хүн амыг хөдөлгөөний дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх, эрүүл амьдрах зан төлөвт дадал олгох зорилго бүхий биеийн тамир, спортын хүртээмжтэй үйлчилгээ үзүүлэх төр, хувийн хэвшлийн түншлэлтэй хамтран ажиллах.

Улсын төсөв

 33 000 0

Орон нутгийн төсөв

12 000 0

Хүн амд биеийн тамир, спортын үйлчилгээ үзүүлэх төр, хувийн хэвшлийн түншлэлд суурилсан нээлттэй, уян хатан тогтолцоо бүрдэх.

Биеийн тамир, өдөрлөгийн арга хэмжээ-1, сорилд хамрагдсан хүн амын 33%, спорт заал-2, мэдээллийн сан-70%.

Биеийн тамир, өдөрлөгийн арга хэмжээ-5, сорилд хамрагдсан хүн амын 35%, спорт заал-2, мэдээллийн сан-100%.

I-IV

 

1.1

Арга хэмжээ-1: Хүн амын бие бялдрын хөгжил,  чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорил авч, дүн мэдээг нэгтгэн Биеийн тамир, спортын улсын хорооны биеийн тамирын хэлтэст программаар тайлагнана;

Улсын төсөв

2 000 0

Сорилд хамрагдсан хүн амын эзлэх  хувь ба тэдгээрээс А, В, С-гийн эзлэх хувь

 

 

 

 

Суурь үзүүлэлт 2019 онд 33 хувь

 

А, В, С-гийн эзлэх хувь 35%-д хүрсэн байна.

II-IV

 

Биеийн тамирын алба

 

Спортын алба

1.2

Арга хэмжээ-2:

Биеийн тамир, спортын мэдээллийн нэгдсэн цахим сан бүрдүүлэх

 

 

 

Биеийн тамир, спортын мэдээллийн нэгдсэн цахим санд эх өгөгдөл байршсан  спортын холбоодын тоо

2021 онд спортын мэдээллийн нэгдсэн цахим сантай болсон

2022 онд 4 спортын холбоо

 

I-IV

Биеийн тамирын алба

 

1.3

Арга хэмжээ-3:

Биеийн тамир, спортын чиглэлд төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллага, спорт холбоодод шилжүүлэн гэрээ байгуулж, дэмжлэг үзүүлж ажиллах;

Улсын төсөв 28.0 сая төгрөг

Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан спортын холбоодын тоо 

2020 онд 1 спортын холбоотой гэрээтэй  

2021 онд 8 спорт холбоо

 

I-IV

Биеийн тамирын алба

 

Спортын алба

1.4

Арга хэмжээ-4:

Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд спортын хэрэгслийн түрээсийн үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуй нэгж, иргэнийг дэмжиж хамтран ажиллах

 

 

-

 

Спортын хэрэгслийн түрээсийн үйлчилгээ  аж ахуйн нэгж, иргэдтэй хамтран ажилласан тоо

1 спортын холбоотой түрээсийн гэрээ байгуулж, давхартсан тоогоор 250 иргэн

 

2021 онд 2 спортын холбоод болон аж ахуй нэгжтэй түрээсийн гэрээ байгуулан, 400 иргэн

 

 

 

I-IV

Биеийн тамирын алба

 

Спортын алба

1.5

Арга хэмжээ-5:

Баруун-Урт сумын 9 багийн биеийн тамирын задгай талбайд иргэдийн дунд дасгал хөдөлгөөнийг хэвшүүлэх

Орон ниутгийн төсөв

1 000 0

Хамрагдсан иргэдийн тоо

9 багийн талбайд 195 иргэд тогтмол дасгал хөдөлгөөн хийж байна

2022 онд 9 багийн талбайд 250 иргэн

I-IV

Биеийн тамирын алба

 

Спортын алба

1.6

 Арга хэмжээ-6:

 “Алхалт, дугуй, кросс гүйлт” аяны хүрээнд “Цэнгэг агаар, Эрүүл бие” өдөрлөгийг аймгийн иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын дунд өрнүүлэх

 

Хандивлагч, хамтран ажиллах байгууллага

10 сая

 

Улсын төсөв

3 000 0

Идэвхтэй хөдөлгөөний өдөрлөгийг  уламжлалт болон тухайн жилийн зорилттой уялдан зохион байгуулсан өдөрлөгийн тоо хамрагдсан иргэдийн тоо

 

Идэвхтэй хөдөлгөөний 6 өдөрлөгт 880 иргэн хамрагдсан

Идэвхтэй хөдөлгөөний уламжлалт 4, тухайн жилийн зорилттой уялдсан 4 өдөрлөг нийт 8 өдөрлөг арга хэмжээ зохион байгуулж 1100 иргэн хамрагдсан байна.

I-IV

Биеийн тамирын алба

1.7

Арга хэмжээ-7:

Өртөөр марафоныг 13 сумын хэмжээнд зохион байгуулах

Улсын төсөв

13 сумын иргэдийг хамруулах

1

1

I-IV

Биеийн тамирын алба

Спортын алба

1.8

Арга хэмжээ-8:

Гимнастрада биеийн тамирын арга хэмжээг аймгийн иргэдийн дунд зохион байгуулах

Улсын төсөв

Хамрагдсан иргэдийн тоо ахисэн байх

1

1

I-IV

Биеийн тамирын алба

Спортын алба

1.9

Арга хэмжээ-9:

Иргэдийн наадмыг 13 сумын иргэдийг хамруулан биеийн тамирын аргах хэмжээг өрнүүлэх

Улсын төсөв

827,0

Орон нутгийн төсөв

13 сумын иргэдийг хамруулах

0

1

I-IV

Биеийн тамирын алба

Спортын алба

1.10

Арга хэмжээ-10

“Эртэч илүүдэл жингүй болцгооё” арга хэмжээг зохион байгуулах

Улсын төсөв

Хүн амыг хөдөлгөөний дутагдалаас урьдчидан сэргийлэх

0

0

I-II

Биеийн тамирын алба

Спортын алба

1.11

Арга хэмжээ-11:

Ахмад, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн оролцоог дэмжих зорилгоор   уралдаан тэмцээнүүдэд  оролцуулан дэмжих хөдөлгөөний  арга хэмжээ зохион байгуулна

Орон нутгийн төсөв

2 сая

Аймгийн Ахмадын хороотой, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн зөвлөлтэй хамтран  зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо, хамрагсдын тоо

2  арга хэмжээ

3 арга хэмжээ зохион байгуулж 50 иргэн хамрагдсан байна.

II, III,IV

Биеийн тамирын алба

1.12

Арга хэмжээ-12 Биеийн тамирын арга зүйчдийг мэргэжлийн зэрэг олгох, мэргэшүүлэх сургалтад хамруулна.

Улсын төсөв

Биеийн тамирын арга зүйчдийн ур чадюар ахисан байна.

0

2022 онд 2

 

I-IV

Спортын алба

Стратеги төлөвлөгөөний зорилго-2: Спортын сургалт дасгалжуулалтын үр дүнд тулгуурлан тамирчдын залгамж халааг бэлтгэх, өсвөрийн шигшээ багийн зохион байгуулалтыг сайжруулж тамирчдын амжилтыг бүс, улс, олон улс, тив дэлхийн хэмжээнд хүргэх.

Зорилт-2:

Спортын сургалт дасгалжуулалт, тэмцээн уралдааны шаталсан тогтолцоо зэрэглэлийг бий болгож, төр төрийн бус байгууллагын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэн, хүний нөөцийг мэргэшүүлэх, тамирчдын бүс, улс, олон улс, тив, дэлхийд өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлж, тамирчид, дасгалжуулагчдын сахилга хариуцлагыг сайжруулна.

Улсын төсөв

14 000 0

Орон нутгийн төсөв

77 000 0

Сургалт дасгалжуулалтын чанарт ахиц гарч төрийн ба төрийн бус байгууллагуудын хамтын ажиллагаа бэхжин тамирчдын ур чадвар, амжилт дээшилсэн байх

Аймгийн хэмжээнд  15 салбар холбоод, бүс, улс, олон медаль-, дасгалжуулагч-.... байна.

Спортын тэмцээн уралдааны зохион байгуулалт сайжирч төрийн бус байгууллагуудын оролцоо нэмэгдэн тамирчдын амжилт ахисан байна.

I-IV

 

2.1

Арга хэмжээ-1:

Үндэсний уламжлалт спортын төрлүүдээр аймгийн хэмжээнд аймгийн аварга болон нэрэмжит тэмцээн тогтмол зохион байгуулах

Орон нутгийн төсөв,хувийн хэвшил, холбоодууд

 

Үндэсний спортын төрлөөр зохион байгуулсан тэмцээний тоо

Аймгийн аварга шалгаруулах болон нэрэмжит тэмцээнийг спортын 3 төрлөөр зохион байгуулсан.

2022 онд 100 хүүхэд

 

 

2.2

Арга хэмжээ 2.

Үндэсний спортыг аймгийн өсвөр үе, хүүхэд багачуудад сурталчлан таниулах, өвлөн уламжлуулах,

Тухайн спортын холбоод

Зохион байгуулсан арга хэмжээнд оролцогчдын тоо

-

 

2022 онд 100 хүүхэд

III-IV

Спортын   алба

2.3

Арга хэмжээ-3:

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх өсвөрийн шигшээ багийн тамирчдын тоог нэмэгдүүлж, хэрэглэл материалаар хангах.

Орон нутгийн төсөв

40 сая

Өсвөрийн шигшээ багийг спортын төрлийн тоо, тамирчдын тоо

2020 онд Засаг даргын дэргэдэх өсвөрийн шигшээ баг нь спортын 8 төрөлд тамрчин бэлтгэсэн байна.

 2022 онд 10 төрөл, 100 тамирчин

I, II

Спортын алба

2.4

Арга хэмжээ-4:                         Аймгийн Засаг даргын захирамжийн дагуу спортын өндөр амжилт гаргасан тамирчин, түүний дасгалжуулагчдад жил бүр мөнгөн шагнал олгох Бүс, улс, олон улсын чанартай тэмцээн уралдаанд бэлтгэн  оролцоно.

Орон нутгийн төсөв 10 сая төгрөг

Тамирчин, дасгалжуулагчдад олгосон мөнгөн шагналын дүн, тамирчдын тоо  

 

2020 онд 42 тамирчин, түүний дасгалжуулагч, спортын холбоодод 7,917,000 мөнгөн шагнал олгосон

2022 онд 50 тамирчинд 18.0 сая төгрөг

 

I

Спортын алба

2.5

Арга хэмжээ5:

Үндэсний хэмжээнд зохиогдох спортын наадам, улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд орон нутгийн тамирчдыг амжилттай оролцуулах

Улсын төсөв 10 сая төгрөг

Оролцсон тамирчдын тоо

 

 

-

2022 онд 185 тамирчин

 

I,II,III,IV

Спортын алба

2.6

Арга хэмжээ-6:

Орон нутагтаа бүс, улсын чанартай тэмцээн уралдаан зохион байгуулна .

Орон нутгийн төсөв 

10 сая

Орон нутагтаа зохион байгуулсан бүс, улсын чанартай тэмцээний тоо

Бүсийн тэмцээн 1 удаа

 

Бүс, улсын чанартай 2 тэмцээнийг спортын 2 төрлөөр зохион байгуулсан байна.

 

III

Спортын алба

2.7

Арга хэмжээ-7:

Биеийн тамир, спортын ТББ-уудтай хамтран ажиллах

Улсын төсөв

 

Төрийн зарим чиг үүргийг гэрээгээр гүйцэтгэх хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан салбар холбоодын тоо

Гэрээ байгуулсан ТББ, салбар холбоод-16

Хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулсан ТББ-ууд, спортын салбар холбоод-17

I-IV

Спортын алба

2.8

Арга хэмжээ-8:

Шинээр  хөгжиж буй спортын төрлийг орон нутгийн түвшинд хамрах хүрээг нэмэгдүүлэх

/гранд гольф, софт волейбол, байт харваа, агаарын тенисс, гандбол/

Шинэ тутам хөгжиж буй спортын төрлийн хамрах хүрээг тэлж, хүн амд үзүүлэх биеийн тамир, спортын ажил үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлнэ.

 

Улсын төсөв 4 сая

Хичээллэгчдийг тоо

Софт волейбол, гранд гольфийн спортоор 20 тамирчин хичээллэж байна.

2022 он 25 иргэн

 

II-III

Спортын алба

2.9

Арга хэмжээ-9:

Спортын холбоод, клуд, биеийн тамирын арга зүйч, багш нарыг хамарсан хэлэлцүүлэг, семинар зохион байгуулах

 

 

Улсын төсөв 5сая

 

Спортын холбоод, клубуудын хөгжлийн чиг баримаатай болох

 

 

0

 

 

1

I-II

Биеийн тамирын алба

Спортын алба

Зорилго-3: Төрийн байгууллагын чиг үүргийг хангах

Зорилт-3: Биеийн тамир, спортын тухай хууль, Төрийн албаны тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль болон төрөөс биеийн тамир, спортын талаар баримталж буй бодлого шийдвэрийг ханган мөрдөнө.

Улсын төсөв

19 400 0

Орон нутгийн төсөв

1 600 0

 

 

Төрийн албанд мөрдөгдөх хууль, тогтоол шийдвэр хэрэгжсэн байх

Үйл ажиллагаатай холбоотой хууль, тогтоомж, журмыг хэрэгжүүлэн ажиллах.

Төрийн байгуулагад мөрдөгдөх хууль, салбарын хууль тогтоомж, шийдвэр хугацаандаа бүрэн хэрэгжсэн байна.

I-IV

 

3.1

Арга хэмжээ 1.

Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, хэрэгжилт, тайлагналтыг  хууль, журамд заасан хугацаанд гаргаж харьяалах дээд шатны байгууллагад хүргүүлэх

 

Тухай жилийн байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн үнэлгээгээр

Хэрэгжилт -90%

Хэрэгжилт-100%

II-IV

Биеийн тамирын алба

3.2

Арга хэмжээ 2.

Биеийн тамир, спортын салбарын хүрээнд батлагдсан хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, тайлагнах,

 

Тухай жилийн байгууллагын хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийн үнэлгээгээр 

 

Төлөвлөгөөний хэрэгжилт -80 хувь

Төлөвлөгөөний хэрэгжилт-100 хувь

I-IV

Биеийн тамирын алба

 

Спортын алба

3.3

Арга хэмжээ 3.

Ажилтан, албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангахад дэмжлэг үзүүлэх, чадавхыг дээшлүүлэх, мэргэшүүлэх сургалтад хамруулах

Улсын төсөв 9,4 сая

Албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь, мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсан ажилтны тоо     

 

 

Албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь, мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсан ажилтны тоо    

I-IV

Биеийн тамирын алба

  Спортын алба

Санхүү үйлчилгээний

3.4

Арга хэмжээ 4.

Байгууллагын хүний нөөцийн хөтөлбөрийг боловсруулж, хэрэгжүүлэн ажиллах

Улсын төсөв 10 сая

Биеийн тамир, спортын газрын хүний нөөцийн хөтөлбөр батлагдсан байна.

Байгууллагын төсвийн зарцуулалт 92 хувь үр ашиггүй зардлыг багасгасан хувь 8 хувь

Биеийн тамир, спортын газрын хүний нөөцийн богино хугацааны хөтөлбөр батлагдаж хэрэгжүүлж ажилласан байна.

IV

Биеийн тамирын алба

  Спортын алба

3.5

Арга хэмжээ 5.

Байгууллагын урсгал төсөв болон хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, хууль тогтоомжийн дагуу захиран зарцуулах, гүйцэтгэлийг тайлагнах үйл ажиллагааг зохион байгуулах

Улсын төсөв 510 сая

Орон нутгийн төсөв

512сая

 

Тухай жилийн улсын болон орон нутгийн батлагдсан төсөв

 

Жил бүр батлагдсан төсвийг хуулийн дагуу захиран зарцуулж байна.

 

Жил бүрийн батлагдсан төсөв

IV

Санхүү үйлчилгээний алба

3.6

Арга хэмжээ 6.

Хөрш аймгийн спортын газрын хамтран ажиллах төлөвлөгөө гаргаж хэрэгжилтийг ханган ажиллах

Орон нутгийн төсөв

1 500 0

Биеийн тамир, спортын газрын дарга нар хамтран ажиллах ажлын гэрээ байгуулан жил бүр ажлын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэн ажилласан байна.

2016-2020 онд хамтран ажиллах гэрээний хүрээнд  аймгийн спортын газрын хамтран ажиллах төлөвлөгөөний биелэлт 100% дүгнэгдсэн.

Биеийн тамир, спортын газрын дарга нар хамтран ажиллах ажлын гэрээ байгуулан жил бүр ажлын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэн ажилласан байна.

I-IV

Биеийн тамирын алба

 

Спортын алба

3.7

Арга хэмжээ 7. 

Байгууллагын үйл ажиллагааны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний жилийн эцсийн тайланг гаргаж, хугацаанд нь хүргүүлэх, хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан спорт холбоодын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ хийх

Орон нутгийн төсөв

100 0

Жил бүр байгууллагын үйл ажиллагааны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг маягтын дагуу гаргаж хугацаанд нь хүргүүлж, хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан спортын холбоодын батлагдсан төсөвт хяналт хийж ажилласан байна.

2021 оны хяналт-шинжилгээ үнэлгээний тайланг маягтын дагуу гаргаж ЗГТА-БТСУХ-нд хүргүүлсэн.

Жил бүр байгууллагын үйл ажиллагааны хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг маягтын дагуу гаргаж хугацаанд нь хүргүүлсэн байна.

Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан спортын холбоодын батлагдсан төсөвт хяналт хийж ажилласан байна.

I-IV

Биеийн тамирын алба

 

Спортын алба

3.8

Арга хэмжээ 8. 

Байгууллагын Дотоод хяналт шалгалтын комиссын гишүүд жилийн батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус хяналт, шалгалтыг хийх, үүсэж болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх

-

Дотоод хяналт шалгалтын комиссын гишүүд төлөвлөгөөний дагуу ажиллаж байгууллагад үүсэж болзошгүй зөрчил, дутагдал гарахаас урьдчилан сэргийлж ажилласан байна.

Байгууллагын даргын баталсан тушаалын дагуу “Дотоод хяналт шалгалт”-ын комисс нь 3 гишүүнтэй ажиллаж жилийн ажлын төлөвлөгөө боловсруулж батлуулан ажиллаж байна.

Дотоод хяналт шалгалтын комиссын гишүүд төлөвлөгөөний дагуу ажиллаж байгууллагад үүсэж болзошгүй зөрчил, дутагдал гарахаас урьдчилан сэргийлж ажилласан байна.

I-IV

Биеийн тамирын алба

 

Спортын алба

 

 

---о0о--

 

 

 

 

Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл

Сэтгэгдэл бичих

АНХААРУУЛГА:
Та системд нэвтэрч орсоноор сэтгэгдэл бичих болон үнэлгээ өгөх боломжтой болно.